รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 พ.ย. 2561 17:21:00
หัวข้อข่าว
กำหนดจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Public Presentation)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 041/2561
  

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

 
เรื่อง   กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" 
ขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
โดยมีวัตุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
วันที่   :  28 พฤศจิกายน 2561
เวลา   :  10.00 น.
สถานที่ :  อาคารคอนโดมิเนียม เอคิว เอลิคซ์ อาคาร B ห้องประชุม ชั้น 2
31 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ


    
(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)    (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
        กรรมการ              กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้