รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 พ.ย. 2561 08:22:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงประเด็นราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลง
หลักทรัพย์
DV8
แหล่งข่าว
DV8
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้รับการสอบถามจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับราคาหุ้นของบริษัทในช่วงที่ผ่านมานั้น
บริษัทขอเรียนชี้แจงสถานการณ์ ณ ปัจจุบันของบริษัทว่าบริษัทยังคงดำเนินกิจการตามปกติ ทั้งนี้ 
บริษัทมิได้มีการเปลี่ยนแปลง
หรือมีพัฒนาการที่มีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกเหนือไปจากสิ่งที่บริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
แล้ว
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้