รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ย. 2561 12:32:00
หัวข้อข่าว
การประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2018/0490

19 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง     การประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

เรียน     กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศ ที่ ซท-ปก 12 / 2561 เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562

     ตามที่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีประกาศที่ ซท-ปก 12 / 
2561 เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นั้น บริษัทฯ
จึงขอนำส่งประกาศเรื่องการกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
มาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป
     ขอแสดงความนับถือ


          (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
                     เลขานุการบริษัทสำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1554, 1992, 1550
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้