รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ย. 2561 18:43:00
หัวข้อข่าว
รายงานการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) แบบมีนัยสำคัญ สำหรับงวดเดือน ธันวาคม 2560 - สิงหาคม 2561
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย ("กองทุน") ภายใต้การจัดการโดย 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัท")
ขอชี้แจงว่ากองทุนได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแบบมีนัยสำคัญของกองทุนตั้งแต่เดือนธันวาค
ม 2560 จนถึงเดือน สิงหาคม 2561
อันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับภาระภาษีอากรที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่มาซึ่งได้มีการประกาศผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ไปก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตามไฟล์แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้