รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ย. 2561 17:19:00
หัวข้อข่าว
ก่อสร้างถนนบริเวณทางเข้าด้านหลังบริษัท และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2561 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาและมีมติเเห็นควรให้บริษัทฯ
ก่อสร้างถนนบริเวณทางเข้าด้านหลังบริษัท  พร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภคใหม่
เพื่อเป็นทางสัญจรเข้าออกบริษัท
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2561 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาและมีมติเเห็นควรให้บริษัทฯ
ก่อสร้างถนนบริเวณทางเข้าด้านหลังบริษัท  พร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภคใหม่
เพื่อเป็นทางสัญจรเข้าออกบริษัท
______________________________________________________________________

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
ให้สิทธิผู้  ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม
และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562  ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.icc.co.th)   ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้  ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561  เพื่อบริษัทฯ
จะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้