รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2561 18:17:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 กันยายน 2561 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
CPTGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง (แก้ไข)                    : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 กันยายน 2561 
(เพิ่มเติม)
ชื่อ                         : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ 
โกรท (CPTGF)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 30 ก.ย. 2561
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 10.4393
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 10,094,866,880.35
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 967,000,000.0000
ลงลายมือชื่อ ___________________________
นางสุณี แนวพานิช      
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน      
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
มูลค่าทรัพย์สินรวม = 10,519,562,091.77 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้