รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2561 17:46:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
เลขที่ กก.1/61/112
            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) สำหรับไตรมาส
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย:  รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวม สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 46.91 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 5.48 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. สำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 682.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.66 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.84 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ของบริษัทฯ จำนวน 453.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.88 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.17 สำหรับรายได้ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำนวน 229.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
7.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.51
โดยสาเหตุการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมเนื่องจากปริมาณการขายและราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น

2. สำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2561บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 581.51 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.44 ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน
บริษัทฯมีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 576.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 7.78
โดยความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบหลักในการผลิตในไตรมาส 3 ปี
2561 ในขณะที่ระยะเวลาการปรับตัวของราคาขายยังปรับตัวได้แบบต่อเนื่อง

3. สำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 52.48 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.59 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ จำนวน 6.00 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนและยอดขายของบริษัทย่อย จำนวน 3.32 ล้านบาท

4. สำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 12.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.20 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.31 จากต้นทุนทางการเงินปีก่อนจำนวน 10.34 ล้านบาท
เนื่องจากภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงาน

5. สำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ 
มีการตั้งประมาณการหนี้สินเบี้ยปรับภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากร จำนวนเงิน 77.06 ล้านบาท
ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์การประเมินภาษี

หมายเหตุ:
1) กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเกิดจากรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการขาย
 และรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่านั้น
2) หลักทศนิยมที่ระบุในการชี้แจงผลการดำเนินงานอาจแตกต่างกับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท 
เนื่องจากการปัดเศษทศนิยมเป็นสองหลักและการเปลี่ยนหน่วยเป็นล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ.......................................
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสชลบุรี จำกัด(มหาชน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้