รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ย. 2561 17:45:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงการแก้ไขงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ กก.1/61/113

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง  ชี้แจงการแก้ไขงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่ บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ("CKY" หรือ "บริษัทย่อย") ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("CCP" หรือ "บริษัท")
ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
เกี่ยวกับการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับปี 2556 จำนวนเงินประมาณ 54 ล้านบาท
และ 94 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) ตามลำดับ
สำหรับรายรับจากการขายสิทธิในการซื้อคืนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในปี 2556 ของ CKY นั้น
บริษัทขอเรียนให้นักลงทุนทราบว่า ปัจจุบัน CKY อยู่ระหว่างการขออุทธรณ์ภาษีต่อสำนักงานสรรพากรภาค 5
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
จากที่ได้กล่าวข้างต้น บริษัทจึงปรับปรุงงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
ในส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้

"เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 
บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับปี 2556
จากกรมสรรพากรจำนวนเงินประมาณ 54 ล้านบาท และ 94 ล้านบาท (รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) ตามลำดับ
สำหรับรายรับจากการขายสิทธิในการซื้อคืนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในปี 2556
บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร ("คณะกรรมการ")
ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ขณะนี้คำอุทธรณ์อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัทย่อยประมาณหนี้สินจากการถูกประเมินภาษีดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ 77 ล้านบาท 
(รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) และบริษัทย่อยได้บันทึกจำนวนดังกล่าวใน "ประมาณการหนี้สินอื่น"
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และใน "ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้"
ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน"

หากมีความคืบหน้า หรือได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์ที่ชัดเจน 
บริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบผ่านช่องทางเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

......................................................
( นายประทีป   ทีปกรสุขเกษม  )
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้