รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2561 21:34:00
หัวข้อข่าว
สรุปสาระสำคัญของสารสนเทศของบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
PRIME
แหล่งข่าว
PRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                สรุปสาระสำคัญของสารสนเทศของบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึง
การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้