รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2561 18:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 1 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
หลักทรัพย์
B-WORK
แหล่งข่าว
B-WORK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 13 พ.ย. 2561
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)             : 0.1843
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 10.00
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 9.8157
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื       : 27 พ.ย. 2561
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 23 พ.ย. 2561
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย        : 11 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ 
("กองทรัสต์") เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์
โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ ในอัตรา 0.1843 บาทต่อหน่วยทรัสต์ (ลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ตราไว้จาก
10.0000 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เป็น 9.8157 บาทต่อหน่วยทรัสต์)
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนชำระแล้ว
ครั้งที่ 1 แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดังนี้
1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนชำระแล้ว             
                        ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
2. กำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
โดยการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนชำระแล้วในครั้งนี้ เกิดจากการที่กองทรัสต์ 
มีรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ตามรอบระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ส่งผลให้กองทรัสต์ต้องบันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายการขาดทุนทางบัญชี
และแสดงไว้ในงบการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561 จากเหตุการณ์ดังกล่าว
กองทรัสต์จึงพิจารณาจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบการลดทุน

ทั้งนี้ รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว 
เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
และไม่มีเหตุต้องนำไปใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์
ดังนั้นกองทรัสต์จึงสามารถดำเนินการลดทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์
ในหัวข้อการลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้