รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2561 17:28:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน (BE)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ตล. 039/2561        
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง   รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน (BE)และเงินให้กู้ยืม
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ขอรายงานการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (BE) และเงินให้กู้ยืม 
โดยมีรายละเอียดในการลงทุนดังต่อไปนี้

ลำดับที่  ผู้ออกตั๋ว/สัญญาเงินกู้  เลขที่ตั๋ว  วันที่ออก   วันครบกำหนด   อัตราดอกเบี้ย   ยอดเงิน
1  บจก.กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  สัญญาเงินกู้  30 มิ.ย. 18  28 ธ.ค. 18  6.00  514,600,000.00
2  บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี  PLN013/2018  30 เม.ย. 18  29 ต.ค. 
18  6.50  31,478,331.82
    PLN014/2018  29 พ.ค. 18  26 พ.ย. 18  6.50  77,082,949.84
    PLN015/2018  18 ก.ค. 18  28 ธ.ค. 18  6.50  10,184,414.96
    PLN016/2018  16 ส.ค. 18  30 พ.ย. 18  6.50  413,789,610.68
    PLN017/2018  24 ส.ค. 18  30 พ.ย. 18  6.50  250,656,441.60
    PLN018/2018  24 ส.ค. 18  30 พ.ย. 18  6.50  58,595,012.32
    PLN019/2018  24 ส.ค. 18  30 พ.ย. 18  6.50  84,332,057.66
    PLN020/2018  24 ส.ค. 18  30 พ.ย. 18  6.50  95,065,732.03
    PLN021/2018  18 ก.ย. 18  30 พ.ย. 18  6.50  74,116,596.91
    PLN022/2018  18 ก.ย. 18  30 พ.ย. 18  6.50  68,668,950.84
3  บมจ.ไทยฟิลาเท๊กซ์  สัญญาเงินกู้  30 มิ.ย. 18  28 ธ.ค. 18  5.50  136,260,012.00
            1,814,830,110.66

โดยผลตอบแทนจากการฝากตั๋วแลกเงิน และเงินให้กู้ยืม ณ 30 กันยายน 2561 มีดังนี้

ลำดับ  บริษัท   ผลตอบแทน
1  บจก.กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  36,406,427.72
2  บมจ.ไทยฟิลาเท๊กซ์  11,096,052.96
3  บมจ.วินเทจ วิศวกรรม  16,716,725.95
4  บจ.แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง  49,064,584.71
5  บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค  7,147,894.28
  รวม  120,431,685.62

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง )      (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
     กรรมการ                กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้