รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2561 17:27:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ตล. 038/2561
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2561
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนา  เรียนเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2561
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. มีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
โดยแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คือพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3 ปี 2561 
มีผลขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 21.09 ล้านบาท ซึ่งในงวดเดียวกันของปี 2560
มีผลขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 62.69 ล้านบาท มีผลขาดทุนลดลงจากงวดเดียวกันปี 2560 จำนวน 41.60
ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 โดยมีสาเหตุดังนี้
                                     หน่วย : ล้านบาท
                       Q3/2561  Q3/2560  (เพิ่ม)ลด  %(เพิ่ม)ลด
รายได้จากการขายและบริการ   124.62 245.98    121.36   49.34
ต้นทุนขายและบริการ      107.57  207.64    100.07   48.19
กำไรขั้นต้น              17.06   38.34     21.28   55.50
รายได้อื่น                  38.70   53.25     14.55   27.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   75.63  153.47     77.84   50.72
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ      (21.09) (62.69 )    (41.60)  66.36

1.  รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาส 3/2561 มีจำนวน 124.62 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 มีจำนวน 245.98 ล้านบาท ลดลง 121.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.34
เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี2561 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีจำนวน 92.90 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี
2560 มีจำนวน 220.06 ล้านบาท ลดลง จำนวน 127.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.78
โดยมีสาเหตุหลักคือการขายคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวมีจำนวนลดลง
2.  รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3/2561 มีจำนวน 38.70 ล้านบาท ลดลงจำนวน 14.55 ล้านบาท 
จากงวดเดียวกันของปี2560 เนื่องจากในปี 2560 มีรายได้จากการโอนกลับจากการประมาณการหนี้สินจำนวน 19.46
ล้านบาท
3.  ต้นทุนขายและบริการไตรมาส3/2561 มีจำนวน 107.57 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี2560 มีจำนวน 
207.64 ล้านบาท ลดลงจำนวน 100.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.19 เนื่องจากในปี2561
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2560
4.  กำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3/2561 มีจำนวน 17.06 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 มีจำนวน 38.34 ล้านบาทลดลงจำนวน 21.28 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส
 3/2561 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงจำนวน 127.16 ล้านบาท จึงทำให้มีกำไรขั้นต้นลดลง
5.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3/2561 มีจำนวน 75.63 ล้านบาทในงวดเดียวกันของ
ปี 2560 มีจำนวน 153.47 ล้านบาท ลดลงจำนวน 77.84 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 50.72

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับไตรมาส 3/2561 จำนวน 21.09 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)    (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
      กรรมการ           กรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้