รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2561 17:08:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW043/2561                  
                      13 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง แจ้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A)
     สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 สำหรับงวด
3 เดือน ดังนี้
                                                
(หน่วย : ล้านบาท)
    ผลประกอบการ            ไตรมาสที่ 3 (สำหรับงวด 3 เดือน)
                        ปี 2561  ปี 2560      เปลี่ยนแปลง
                                        ล้านบาท   %
รายได้รวม               1,994.10   2,322.53   (328.44)  (14.14)
กำไรส่วนของบริษัทฯ          65.11   158.64     (93.52)   (58.95)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)    0.16     0.40      

   กำไรส่วนของบริษัทฯ
   กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 สำหรับงวด
3 เดือน จำนวน 65.11 ล้านบาท ลดลงจำนวน 93.52 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 58.95 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน
158.64 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

   รายได้จากการขาย
   รายได้จากการขาย จำนวน 1,994.10 ล้านบาท ลดลง 328.44 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 14.14 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จาก
การขายจำนวน 2,322.53 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 งวด 3 เดือน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากขายผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำยาและไม่อาบน้ำยา
จำนวน 1,336.87 ล้านบาท ตามด้วยผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าจำนวน 619.38
ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ สายเคเบิ้ลโทรศัพท์จำนวน 18.79 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์
สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงจำนวน 15.76 ล้านบาท ตามลำดับ

   รายได้อื่น
   รายได้อื่นจำนวน 14.66 ล้านบาท ลดลง 12.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
46.97  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้อื่นจำนวน 27.65
ล้านบาท สาเหตุการลดลงเนื่องจาก   ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทย่อย
แห่งหนึ่งได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทอื่นจำนวน 10.74 ล้านบาท

   ค่าใช้จ่าย
   ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,932.18 ล้านบาท ลดลง 214.58 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 10.00 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม
จำนวน 2,146.76 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี้

  1. ต้นทุนขาย
      ต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 จำนวน 1,854.45 ล้านบาท
ลดลง 222.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.70 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปีก่อน ซึ่งมีต้นทุนขายจำนวน 2,076.63 ล้านบาท ซึ่งแปรผันตามยอดขายที่
ลดลง โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีกำไรขั้นต้น จำนวน 139.65 ล้านบาท ลดลง
106.25 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 43.21 จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน
245.90 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 7.00 ซึ่งลดลงจาก
งวดเดียวกันของปี 2560 ที่มีอัตรา  กำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 10.59 สาเหตุจาก
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีการโอนกลับ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยนำไปหักจากต้นทุนขาย

  2. ค่าใช้จ่ายในการขาย
    ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย
จำนวน 31.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.02 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 24.69
ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และค่าขนส่งเพิ่มขึ้น

  3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จำนวน 46.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 45.44
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
จำนวน 1.02 ล้านบาท
 
  4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 10.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.08 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.22 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน จำนวน 8.60 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
ที่เพิ่มขึ้น

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                     ขอแสดงความนับถือ
          
                ( นางสุนันทา แพงศุข )
            รองกรรมการผู้อำนวยการ(การเงิน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้