รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2561 12:33:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ กทร.สอส 179/2561 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ซึ่งกองทรัสต์นี้ลงทุนในหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เอพียูเค จำกัด
ซึ่งมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวคือคลังสินค้า (Data Center)
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยลงทุนเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ไตรมาส 3 ปี 2561 มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 5.11 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วซึ่งมีผลกำไรจำนวน 14.27 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 135.81
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการการปรับมูลค่ายุติธรรมจากการลงทุนในบริษัทย่อยโดยไตรมาส 3 ปี 2561 มีขาดทุนจำนวน
25.64 ล้านบาท จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง ในขณะที่งวดเดียวกันปี 2560 แสดงกำไรจำนวน 16.76 ล้านบาท
 โดยไตรมาส 3 ปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 22.66 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 จำนวน 
0.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17,942.66 เนื่องจากในระหว่างงวดปี 2561
กองทรัสต์มีรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 21.34 ล้านบาท แต่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ไม่มีรายรับดังกล่าว
ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 2.13 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 ที่ 2.61 ล้านบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 18.68

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี 2561 กองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 11.63 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 ซึ่งมีกำไรจำนวน 5.52 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 110.75
โดยงบการเงินรวม ไตรมาส 3 ปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 23.98 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี
2560 จำนวน 20.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.88
สาเหตุจากการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้