รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2561 08:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจ Co-Working Space ในประเทศไทย
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 51/2561/067

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง  แจ้งการร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจ Co-Working Space ในประเทศไทย

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("CPN") ได้เข้าร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจ Co-Working Space 
ในประเทศไทย กับ Common Ground Works Sdn. Bhd. และ MSB Asia Ltd. ประเทศมาเลเซีย
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนเท่ากับ 51:29:20 ตามลำดับ
ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนโดยคาดว่าจะมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

  -อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
  เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้