รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2561 07:18:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AQ เริ่มซื้อขายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (AQ)
ทุนเดิม (บาท)                    : 42,657,341,767.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 85,314,683,535
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 10,127,909
ทุนใหม่ (บาท)                    : 42,662,405,722.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 85,324,811,444
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AQ-W4) จำนวน 
10,127,909 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,127,909 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.05
วันใช้สิทธิ                      : 31 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 พ.ย. 2561
______________________________________________________________________