รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2561 22:23:00
หัวข้อข่าว
ซื้อหุ้น PRA โดย Share Swap ให้ PP (Backdoor Listing), Mandatory Tender Offer-FC, ขายสินทรัพย์ทั้งหมดของ FC, ออก FC-W5 และ FC-W6
หลักทรัพย์
PRIME
แหล่งข่าว
PRIME
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (FC)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ("PRGD")
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 0.27
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ                      : 
ผู้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ
ษัทฯ รุ่นที่ 1 (FC-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (FC-W2)
เนื่องจากราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้นสูงกว่าราคาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการและผู้มีห
น้าที่ทำคำเสนอซื้อจะไม่มีการได้มาซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธินั้นโดยมีค่าตอบแทนในระหว่างเวลา 90
วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 พ.ย. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 21 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 พ.ย. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 พ.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การออกหุ้นกู้
 - -อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 และการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561
-อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
- อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
-อนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อย
-อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ 
วัตถุประสงค์ และอำนาจกรรมการของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพเพลินจิตสุขุมวิท
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

- การจำหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยให้แก่บุคคลภายนอก
- การจำหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่บริษัทฯ 
ไม่สามารถจัดหาบุคคลภายนอกเข้ามาซื้อเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยได้
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ 
รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยและสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเก
ี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนและหนี้สินในบริษัทย่อยและสินทรัพย์
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 พ.ย. 2561
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 2,836,323,600
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 17,017,941,600
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 6 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : FC-W5
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟู้ด 
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5 (FC-W5)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1.331
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 1.127
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออก FC-W5 
บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 2,836,323,600
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 17,017,941,600
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 6 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : FC-W6
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟู้ด 
แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 6 (FC-W6)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1.331
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 1.25
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออก FC-W6 
บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 พ.ย. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 22,359,313,106
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 22,359,313,106
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ("PRGD") 
ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ไพร์ม โรด แคปปิตอล จำกัด ("PRC") นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ("นายสมประสงค์")
นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ("นายสุรเชษฐ์") นายคณาเดช ธรรมนูญรักษ์ ("นายคณาเดช") และบริษัท ไพร์ม โรด
เทค อินเตอร์ ลิมิเต็ด ("PRTI")
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 14,881,481,481
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 59.22
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.27
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 14,881,481,481
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 157,704,148
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 7,320,127,477
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้