รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2561 19:02:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

ที่ กทร.สอส. 171/2561 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนในไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปีที่แล้ว ดังนี้
- ในไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 กองทุนมีขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 32.89 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 ซึงมีกำไรเท่ากับ 11.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 392.30
โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก
- การปรับมูลค่าราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ ในไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการต่อสัญญาเช่าของกองทุนซึ่งอาจทำให้ราคาประเมินเดิมไม่สะท้อนกับการจ
ัดหารายได้ กองทุนจึงได้ดำเนินการให้ผู้ประเมินอิสระทำการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
ทำให้กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินอสังหาริมทรัพย์จำนวน 39.1 ล้านบาท
ในขณะที่งวดเดียวกันปี 2560 ไม่ได้มีการประเมิน
  - ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 กองทุนมีรายได้จำนวน 7.35 ล้านบาท เปรียบเทียบงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 12.18
ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 39.61 เนื่องจากสัญญาเช่าของผู้เช่ารายหนึ่งซึ่งครบสัญญาเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน2561 และผู้เช่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญา
  - กองทุนมีค่าใช้จ่ายจำนวน 1.14 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 0.92 ล้านบาท 
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.54 จากค่าใช้จ่ายส่วนที่กองทุนรับภาระแทนผู้เช่าเนื่องจากไม่มีการต่อสัญญา
  - สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 กองทุนมีขาดทุนสุทธิจำนวน 15.03 
ล้านบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 ซึงมีกำไรเท่ากับ 28.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ
152.67  โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการปรับมูลค่าราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ ในรอบระยะเวลา 9
เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2561
กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินอสังหาริมทรัพย์จำนวน 43.20 ล้านบาท
ในขณะที่งวดเดียวกันปี 2560 กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินจำนวน 7.4 ล้านบาท
ประกอบกับสัญญาเช่าของผู้เช่ารายหนึ่งซึ่งครบสัญญาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561
และผู้เช่าไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ทำไห้รายได้ลดลง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้