รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2561 17:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ซท/2018/0478
              วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง  แจ้งการเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า 
ในวันนี้ (12 พฤศจิกายน 2561) บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในนามของ "กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์"
เพื่อยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนเพื่อประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้แก่
สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                
ขอแสดงความนับถือ
                                บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)


                                  
__________________________________________
                                               
นายวรพันธ์ ช้อนทอง
                                   
กรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร


สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1550 , 1992 , 1554
โทรสาร  : 0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้