รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2561 17:14:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2561
หมายเหตุ                      :

                                            12 
พฤศจิกายน 2561

เรื่อง   ขอนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
       พร้อมทั้งชี้แจงยอดเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิ
       
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัทฯ ขอนำส่งงบแสดงฐานะการเงินงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
ซึ่งผ่านการสอบทาน
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 ฉบับ และพร้อมกันนี้ได้แนบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด  
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของมาด้วยแล้ว

      พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 
เมื่อเทียบกับ
งวด 3 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2560  ปรากฎว่ามียอดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 
เกิดจากบริษัทฯ
มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 159.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.14 
ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้อำนวย
ความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เอาประกันภัย ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย และมีรายได้
จากการลงทุนเพิ่มขึ้น 10.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.58 
อันเนื่องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 
รวมค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงานเพิ่มขึ้น 62.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.08 
เป็นผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นมากกว่า
ปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 20

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                         ขอแสดงความนับถือ                                       ( นายจีรพันธ์ 
อัศวะธนกุล )
                                
                               
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้