รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2561 17:08:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
     วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสที่สามของปี 2561 จำนวน 561.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.4 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการภายในประเทศที่ลดต่ำลง
และแนวโน้มราคาเหล็กเส้นที่เริ่มปรับตัวลดลง โดยในไตรมาสที่สามของปีนี้บริษัทมีปริมาณการขายทั้งสิ้น
28,148 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 22
ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยต่อตันก็เพิ่มสูงกว่าปีก่อนซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดและแนวโน้มของราคาเหล็กโลก
ในไตรมาสที่สามของปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 24.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.4 ของยอดขาย 
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 44.7 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของยอดขาย
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดิบหลัก-บิลเล็ต(Metal spread)
เนื่องจากต้นทุนของบิลเล็ตมีการปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่สูงกว่าราคาขายของเหล็กเส้น
ซึ่งต้นทุนของบิลเล็ตนี้มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 85-90 ของต้นทุนขาย ดังนั้น
การลดลงของส่วนต่างดังกล่าวจึงมีผลอย่างมากต่ออัตรากำไรขั้นต้น ทั้งนี้ Metal spread
ของปีนี้ลดลงจากปีก่อนเฉลี่ยตันละ 408 บาท
ในไตรมาสที่สามของปี 2561 และปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จาการขายเศษซากอยู่ที่ 5.5 ล้านบาท และ 7.1 
ล้านบาท โดยมีต้นทุนของการขายเศษซากอยู่ที่ 2.3 ล้านบาท และ 3.9 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้
ในไตรมาสที่สามของปีก่อน บริษัทฯ ยังมีรายได้เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยเป็นจำนวนเงิน 1.6
ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่สามของปี 2561 และปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 7.2 ล้านบาท และ 10.3 ล้านบาท 
ตามลำดับ
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าจึงเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงต่อยอดขาย
ในอัตราประมาณร้อยละ 1-2
ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมียอดลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพ
ียงเล็กน้อย
จากผลดังกล่าวข้างต้น เมื่อหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางภาษีแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ 
มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สามของปี 2561 เป็นกำไรสุทธิจำนวน 11.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56.5
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 26.4 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 31.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 71.6
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิที่ 110.4 ล้านบาท

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวนเท่ากับ 2,006.4 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 
ที่มียอดสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,012.3 ล้านบาท ยอดลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือลดต่ำลง
อันเป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลงในไตรมาสที่สามของปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 59
วันของยอดขาย และยอดสินค้าคงเหลือเฉลี่ยที่จำนวน 42 วัน ของต้นทุนขาย ตามลำดับ
หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวนเท่ากับ 92.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 
ทีมียอดหนี้สินรวมอยู่ที่ 72.8 ล้านบาท
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมส่วนใหญ่มาจากการยอดเจ้าหนี้การค้าจากการสั่งซื้อบิลเล็ต

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ (สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
คิดเป็น 13.7 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็น 17.5 เท่า
อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าจากการสั่งซื้อบิลเล็ต
ในขณะที่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 0.05 เท่า ณ วันที่
30 กันยายน 2561 และ 0.04 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่มาจากส่วนของทุนหรือผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
โดยไม่มีการใช้หนี้สินระยะยาวเลย
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้