รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2561 08:26:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ THE เริ่มซื้อขายวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
หลักทรัพย์
THE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) (THE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 550,005,080.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,100,010,160
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,050,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 551,030,080.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,102,060,160
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (THE-W2) จำนวน 
8,200,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,050,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 4 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.50
วันใช้สิทธิ                      : 31 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 13 พ.ย. 2561
______________________________________________________________________