รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2561 19:36:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งกรรมการ และประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 
พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเกษมสันต์ วีระกุล เป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริษัทฯ
และกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทนนายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน
2561 เป็นต้นไป และมีวาระเท่ากับวาระคงเหลือของกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
1.  นายเกษมสันต์  วีระกุล      ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.  นายประวิทย์  ตันติวศินชัย    ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.  นายคเชนทร์  เบญจกุล      กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
            และพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ            ผลตอบแทน และกรรมการอิสระ    
4.  นายวรพจน์  ฉัตรชัยกุลศิริ    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5.  นายวุฒิภูมิ  จุฬางกูร      กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
6.   รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ      กรรมการ
7.  นายไพรัช  สิฏฐกุล      กรรมการ
8.  นายทนง  โชติสรยุทธ์      กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
9.  นายวิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช      กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  

  ขอแสดงความนับถือ                  (นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)
             รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้