รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2561 19:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกการร่วมทุนในบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 
(มหาชน) ได้ลงทุนใน บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนรับชำระแล้ว
1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท หรืออัตราร้อยละ 99.99 ตั้งแต่ปี พ.ศ.
 2544 เป็นต้นมานั้น
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 
ยกเลิกร่วมทุน และรับทราบการจดทะเบียนเลิกกิจการของกิจการดังกล่าว
โดยให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ เป็นลำดับถัดไป
  ทั้งนี้ การยกเลิกร่วมทุน และการจดทะเบียนเลิกกิจการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และงบการเงิน
ของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และร้านหนังสือที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ
ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ แต่อย่างใด เนื่องจากกิจการดังกล่าว ไม่มีผลการดำเนินงาน
เป็นเพียงการจดชื่อในระบบธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้น บริษัทฯ
ยังมีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการภายใต้ชื่อ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
  บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการยกเลิกการร่วมทุนดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมทั้งไม่เข้าข่ายว่าเป็นรายการเกี่ยวโยง ตามประกาศคณะกรรมการการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ . 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ                  (นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)
             รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้