รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2561 19:35:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 
พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ท่าน ที่จะหมดวาระในเดือนธันวาคม 2561 
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายดังต่อไปนี้
                                                    
   วาระในการดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   นายคเชนทร์ เบญจกุล   2 ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร   2 ปี
มีผลบังคับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
2.  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ โดยมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ดังนี้
เดิม คือ  "นายทนง โชติสรยุทธ์ นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช นายยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

เปลี่ยนแปลงเป็น   "นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช นายยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท"
โดยจะดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทดังกล่าว ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ


       (นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)
               รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้