รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2561 18:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 08 พ.ย. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 18 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 22 พ.ย. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 21 พ.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้