รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2561 08:16:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
หลักทรัพย์
HPT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โฮม พอตเทอรี่(listed)
โดย นางสาว นิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โฮม พอตเทอรี่(listed)
โดย นาง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น -3.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 63.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โฮม พอตเทอรี่(listed)
โดย นาย นิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 63.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________