รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ย. 2561 08:08:00
หัวข้อข่าว
13 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PPS-W1
หลักทรัพย์
PPS
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 
1 (PPS-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 13 พ.ย. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 16 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 07 ธ.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 07 ธ.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 14 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 07 ธ.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 06 ธ.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 08 ธ.ค. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________