รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ย. 2561 18:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของกองทุนฯ (BTSGIF)
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ("กองทุน") ขอแจ้งว่า
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทจัดการเป็นกรรมการบริษัทฯ
แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
-  นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
    Chief Executive Officer
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้