รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ย. 2561 08:16:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงความคืบหน้าการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) กับนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
OCEAN
แหล่งข่าว
OCEAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ชี้แจงความคืบหน้าการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างบริษัท โอเชี่ยน 
คอมเมิรช  จำกัด (มหาชน) กับนางชัชชญา  ไตรตระกูลชัย
ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด(มหาชน)
(ครั้งสุดท้าย)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้