รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ย. 2561 17:09:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-016/2561

  7 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 แล้ว ในการนี้ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.  รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จำนวน 41.12 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560  ซึ่งมีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 22.33 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 18.79 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.15 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม จำนวน 22.27
ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขายคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย (Server)
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง จำนวน 15.79 ล้านบาท
-  รายได้อื่นๆ จำนวน 3.06 ล้านบาท
2.  ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำไตรมาสที่ 3
ปี 2561 จำนวน 33.86 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560  ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 20.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13.76 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
68.463.  กำไรจากการดำเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จำนวน 5.51 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560  ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 0.88 ล้านบาท
กำไรเพิ่มขึ้น 4.63 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 526.14
4.  กำไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จำนวน 5.51 ล้านบาท 
เมื่อรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 0.58 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 3
ปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ที่ 6.09 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 3 
ปี 2560 อยู่ที่ 1.33 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 4.76 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 357.89

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้