รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ย. 2561 12:52:00
หัวข้อข่าว
นำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 16-040/2561
                  7 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง    นำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1.  งบการเงินระหว่างกาลของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย 
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว จำนวน
1 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ
2.  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (แบบ F45-3)
3.  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 3/2561 ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
และ 2) พร้อมทั้งจัดทำคำอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไว้ด้วย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ในไตรมาส 3/2561 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
มีผลการดำเนินการที่ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีรายได้จากการขาย 136,712 ล้านบาท
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 มี Adjusted EBITDA 16,830 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 12,793 ล้านบาท (2.84
บาท/หุ้น) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และ ร้อยละ 18 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2560
บริษัทฯมีรายได้จากการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ขณะที่ Adjusted EBITDA และกำไรสุทธิรวม
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และร้อยละ 29 ตามลำดับ สำหรับผลการดำเนินงานในเก้าเดือนแรกของปี 2561 บริษัทฯ
 มีกำไรสุทธิรวม 36,008 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยในไตรมาส 3/2561 ธุรกิจโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมีผลประกอบการปรับลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 3/2560
โดยในส่วนของธุรกิจโพลิเมอร์มีปริมาณการขายที่ปรับเพิ่มขึ้น
เนื่องจากบริษัทฯมีกำลังการผลิตใหม่จากโรงงาน LLDPE กำลังการผลิตจำนวน 400,000
ตันต่อปีที่ได้เริ่มการผลิตในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561 ทำให้มีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจโพลิเมอร์ปรับตัวลดลง
ขณะที่ธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซค์มีการปรับตัวลดลงจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น
และเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการไตรมาส 2/2561
พบว่าผลประกอบการในไตรมาสนี้ของธุรกิจโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย
โดยเป็นผลจากระดับราคาผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับปริมาณการขายโอเลฟินส์ที่ลดลง
ซึ่งเป็นผลจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงงานโอเลฟินส์ 1
สำหรับธุรกิจอะโรเมติกส์มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและจากไตรมาสก่อน
หน้า
ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของส่วนต่างผลิตภัณฑ์พาราไซลีนเป็นหลักและปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งเป็นผลดีต่อเนื่องจากการที่มีการหยุดซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในปีที่แล้ว
สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมปรับตัวลดลงจากไตรมาส 3/2560
เป็นผลจากส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ที่ลดลงเป็นหลัก
แต่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าจากส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของน้ำมันเตา
ทั้งนี้ในส่วนของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของธุรกิจอะคริโลไนไตรล์ (AN) ธุรกิจพีวีซี
และผลประกอบการที่ดีขึ้นในส่วนของธุรกิจไบโอพลาสติกที่บริษัทดำเนินการผ่านบริษัท Natureworks
ซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(น.ส. ดวงกมล เศรษฐธนัง)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้