รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ย. 2561 13:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี 2562
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 037/2561
          
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง  แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1  วันอังคาร  1  มกราคม  วันขึ้นปีใหม่
2  วันอังคาร  19  กุมภาพันธ์  วันมาฆบูชา
3  วันจันทร์  8  เมษายน  ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4  วันจันทร์  15  เมษายน  วันสงกรานต์
5  วันอังคาร  16  เมษายน  ชดเชยวันสงกรานต์
6  วันพุธ  1  พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ
7  วันจันทร์  20  พฤษภาคม  ชดเชยวันวิสาขบูชา
8  วันอังคาร  16  กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา
9  วันจันทร์  29  กรกฎาคม  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
10  วันจันทร์  12  สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
          มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
11  วันจันทร์  14  ตุลาคม  วันชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12  วันพุธ  23  ตุลาคม  วันปิยมหาราช
13  วันพฤหัสบดี  5  ธันวาคม   วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
14  วันอังคาร  10  ธันวาคม   วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
15  วันอังคาร  31  ธันวาคม   วันสิ้นปี


   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป
  
   ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)  (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
      กรรมการ            กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้