รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ย. 2561 17:13:00
หัวข้อข่าว
การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 51/2561/066

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง  การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 
256-2)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 บริษัท 
ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
(Mandatory Tender Offer) ได้ยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว
โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  -อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
  เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้