รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ย. 2561 13:03:00
หัวข้อข่าว
การปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 51/2561/065

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง  การปรับโครงสร้างบริษัทย่อยของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงสร้างบริษัทย่อย

  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("CPN") ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.  จดทะเบียนเลิกบริษัท ซีพีเอ็น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.94 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
และอยู่ระหว่างชำระบัญชี
2.  จดทะเบียนเลิกบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จำกัด ("CBR") 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 โดยมีทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท
(เก้าร้อยล้านบาท) และอยู่ระหว่างชำระบัญชี
3.  จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จำกัด ("CPR") 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 เพื่อรองรับการโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ
CBR ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียน CPR มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 1,003,658,000 บาท
(หนึ่งพันสามล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาท) เป็น 2,268,413,020 บาท
(สองพันสองร้อยหกสิบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบบาท) โดยบริษัทยังคงถือหุ้น CPR
ทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เช่นเดิม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  -อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
  (นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
 เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้