รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ย. 2561 12:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 มีผลบังคับใช้ และข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 27 เม.ย. 2561
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) (เพิ่มเติม)       : 284,580,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                : 1 : 0.1449
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10.30
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 15 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 21 พ.ย. 2561
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 02 พ.ย. 2561
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 01 พ.ย. 2561
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10.30
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 22 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2561
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10.30
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 22 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2561
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัทฯ") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท ("กองทรัสต์") ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง
แจ้งการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 3
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ในเบื้องต้นนั้น
บัดนี้ 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่ม
ทุนครั้งที่ 3 มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ
จึงขอเรียนแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนคร
ั้งที่ 3 ตามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีผลใช้บังคับให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ ดังนี้
1.  จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของกองทรัสต์ มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 
284,580,000 หน่วย โดยแบ่งเป็น
1.1.  ส่วนที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วน
การถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ร้อยละ 100 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกในการเพิ่มทุนครั้งที่
 3 นี้ คิดเป็นไม่เกิน 284,580,000 หน่วย
1.2.  ส่วนที่เสนอขายต่อบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("WHA") 
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับส่วนที่ 1.1 แล้ว จะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 15
ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 นี้
1.3.  ส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื้อพิเศษ
ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
์
และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักท
รัพย์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ตามข้อ 1.1 และต่อ WHA
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามข้อ 1.2 ข้างต้น
2.  อัตราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติม คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.1449 
หน่วยทรัสต์ใหม่
โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคำนวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด
3.  ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ เท่ากับ 10.3 บาทต่อหน่วยทรัสต์
4.  ช่วงเวลาการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
4.1.  ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อในวันที่ 15 - 16 และ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561
4.2.  ประชาชนทั่วไปและนักลงทุนอื่นๆ ได้แก่ 
บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ สามารถจองซื้อในวันที่ 22 - 23
และ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561
ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขการชำระเงินในข้อมูลการจองซื้อหน่วยทรัสต์
5.  ช่องทางสำหรับรับเอกสารใบจองซื้อและสถานที่จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาการจองซื้อ 
มีรายละเอียดดังนี้
5.1.  ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสามารถรับใบจองซื้อและจองซื้อได้ที่ 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5.2.  ประชาชนทั่วไปและนักลงทุนอื่นๆ ได้แก่ 
บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์
สามารถรับใบจองซื้อและจองซื้อได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6.  ผู้จัดการการจัดจำหน่ายอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในบางกรณี 
ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเห็นสมควร เช่น
ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์
หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา
ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์
และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จัดการการจัดจำหน่ายเป็นหลัก
อนึ่ง ด้วยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีมติให้จ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินผลปันและเงินลดทุนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
และภายหลังการลดทุนดังกล่าว มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยทรัสต์ จะเท่ากับ 9.1676 บาท ต่อหน่วยทรัสต์
บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารใบจองซื้อหน่วยทรัสต์และข้อมูลการจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 
ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อทางไปรษณีย์ โดยบริษัทฯ
จะไม่ส่งให้แก่ผู้ที่เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
และบุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้