รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ต.ค. 2561 08:31:00
หัวข้อข่าว
การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นและจองซื้อหุ้นในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Rotomolding Compound
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่    01- 0785 / 2561
                                        31 ตุลาคม 2561


เรื่อง  การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นและจองซื้อหุ้นในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Rotomolding Compound
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
               
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านบริษัทในเครือ เข้าซื้อหุ้น Revolve Group Limited (RGL)
ประเทศสหราชอาณาจักร ในสัดส่วนร้อยละ 49
โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมและซื้อหุ้นเพิ่มทุนจาก RGL ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้ตกลงและลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและจองซื้อหุ้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มูลค่ารวม 6.4
ล้านปอนด์สเตอร์ลิง หรือประมาณ 281 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 43.885 บาทต่อปอนด์สเตอร์ลิง)
ซึ่งราคาซื้อขายอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ขึ้นกับปัจจัยบางประการ

การลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้านการขยายการลงทุนต่อยอดและสร้างมูลค่า 
เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
โดยมุ่งเน้นการลงทุนไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางและมีสมรรถนะสูง (Performance Chemicals) โดย
RGL เป็นผู้ผลิต Rotomolding Compound รายสำคัญที่มีสัดส่วนในการทำธุรกิจในลำดับต้นๆ ของทวีปยุโรป
และเขตโอเชียเนีย จากฐานการผลิตในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ ประเทศอังกฤษ โปแลนด์ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และมาเลเซีย วัตถุดิบหลักที่ใช้ได้แก่เม็ดพลาสติกประเภท LLDPE

  ทั้งนี้ คาดว่าการโอนหุ้นที่ซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นและจองซื้อหุ้นข้างต้นจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 
ของปี 2562 ภายหลังการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการขออนุญาตบอกกล่าว
หรือขอความยินยอมต่อหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานสารสนเทศในครั้งนี้ไม่ใช่รายการเกี่ยวโยงกัน และเมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 
เดือนแล้วพบว่า
รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                 ขอแสดงความนับถือ


         (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
            ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้