รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ต.ค. 2561 18:24:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดตั้งบริษัทย่อย และการร่วมทุน การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการบริหาร - แก้ไข PDF File
หลักทรัพย์
TRITN
แหล่งข่าว
TRITN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

แต่งตั้งนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 
2561
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

- บริษัทเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท สเตรกา จากัด (มหาชน) (Strega) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
(ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 88.41 ของทุนชาระแล้ว) โดยการเข้าซื้อหุ้นของ Strega
จากผู้ถือหุ้นเดิมของ Strega จานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาหุ้นละ 0.25
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.21 ของทุนชาระแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน 20,000,000 บาท
ซึ่งภายหลังจากการทารายการดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นใน Strega รวมทั้งสิ้น จานวน 1,759,999,986 หุ้น
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.42 ของทุนชาระแล้ว
- จัดตั้งบริษัทย่อยและการร่วมทุนดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 
ซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.02 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
และเมื่อรวมขนาดของรายการได้มาในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าการทำรายการในครั้งนี้ เท่ากับร้อยละ 5.00 ดังนั้น
รวมขนาดของรายการทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 5.02
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้