รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ต.ค. 2561 18:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์จากก.ล.ต. และข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 3 ในเบื้องต้น
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 27 เม.ย. 2561
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยเดิม
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) (เพิ่มเติม)           : 1 : 0.1449
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)           : 10.30
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 02 พ.ย. 2561
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 01 พ.ย. 2561
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)           : 10.30
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) (แก้ไข)       : 284,580,000
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)           : 10.30
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัทฯ") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ
พรีเมี่ยม โกรท ("กองทรัสต์") ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถื
อหุ้นเดิม โดยมีวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นั้น
บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ได้อนุญาตให้บริษัทฯ 
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของกองทรัสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2561 ทั้งนี้
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนจะมีผลบังคับใช้ต่อไปในภายหลัง
ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ขอเรียนแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบในเบื้องต้น ดังนี้
1.  จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของกองทรัสต์ มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 
284,580,000 หน่วย โดยแบ่งเป็น
1.1.  ส่วนที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วน
การถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ร้อยละ 100 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกในการเพิ่มทุนครั้งที่
 3 นี้
1.2.  ส่วนที่เสนอขายต่อบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("WHA") 
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับส่วนที่ 1.1 แล้ว จะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 15
ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 นี้
1.3.  ส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื้อพิเศษ
ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
์
และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักท
รัพย์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ตามข้อ 1.1 และต่อ WHA
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามข้อ 1.2 ข้างต้น
2.  อัตราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติม คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.1449 
หน่วยทรัสต์ใหม่
โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคำนวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด
3.  ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ เท่ากับ 10.3 บาทต่อหน่วยทรัสต์
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
และช่องทางการจองซื้อหน่วยทรัสต์อีกครั้งหนึ่งภายหลังแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสื
อชี้ชวนจะมีผลบังคับใช้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้