รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ต.ค. 2561 08:26:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CIMBT เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 15,140,113,803.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 30,280,227,607
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,542,034,141
ทุนใหม่ (บาท)                    : 17,411,130,874.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 34,822,261,748
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 20 : 3
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.87
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 08 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 12 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 26 ต.ค. 2561
______________________________________________________________________