รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ต.ค. 2561 13:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบี ไทย. สกญ.  277/2561  

วันที่ 24 ตุลาคม 2561

เรื่อง  แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
("ซีไอเอ็มบีไทย" หรือ "ธนาคาร") เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 2,271,017,070.50 บาท   จากทุนจดทะเบียนเดิม
15,140,113,803.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน
4,542,034,141 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นใหม่ต่อ 20 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทต่อหุ้น
ต่อมาคณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
ได้พิจารณาอนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพ
ิ่มทุนระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 นั้น

  ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561
ซึ่งทำให้ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้วของธนาคารเป็นดังนี้
ทุนจดทะเบียน    17,411,130,874.00 บาท 
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) แบ่งออกเป็น
:   หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น 
(สามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
:   หุ้นบุริมสิทธิ  -ไม่มี-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว    17,411,130,874.00 บาท 
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
34,822,261,748 หุ้น (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -
              ขอแสดงความนับถือ


                 (นายเศรษฐจักร ลียากาศ)
   เลขานุการบริษัท
งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0 2638 8287 และ 0 2638 8274
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้