รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ต.ค. 2561 08:55:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 24 ต.ค. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 4,542,034,141
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 20 : 3
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.87
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 08 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 12 ต.ค. 2561
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 4,542,034,141
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 4,542,034,141
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 4,542,034,141
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 3,951,569,702.67
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 250,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 3,951,319,702.67
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้