รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ต.ค. 2561 07:15:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงความคืบหน้าของการเริ่มดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ CPOA) และ การดำเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
หลักทรัพย์
OCEAN
แหล่งข่าว
OCEAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ชี้แจงความคืบหน้าของการเริ่มดำเนินธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบชนิด A (Crude Palm Oil type A หรือ 
CPOA) และ
การดำเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างบริษัท โอเชี่ยน 
คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) กับนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย
ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสาวอภิรดี  วังวิทยา )
                  รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้