รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ต.ค. 2561 17:38:00
หัวข้อข่าว
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทวว. 024/2561

 19 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
     และ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบน เว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ http://thaivivat.co.th/th/investor_meeting.php
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ

  นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร
            กรรมการและเลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ
โทรศัพท์ 02-26950800-8 ต่อ 5938
โทรสาร 02-6950808
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้