รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ต.ค. 2561 08:43:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ VIBHA เริ่มซื้อขายวันที่ 22 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,319,693,385.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,196,933,850
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,434,400
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,319,936,825.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,199,368,250
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W2) จำนวน 
2,431,584 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,433,662 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.00086
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.999
วันใช้สิทธิ                      : 28 ก.ย. 2561
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) จำนวน 738 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 738 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.00086
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.997
วันใช้สิทธิ                      : 28 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 22 ต.ค. 2561
______________________________________________________________________