รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ต.ค. 2561 19:53:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์
WP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่(listed)
โดย นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.457% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.825% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม(listed)
โดย นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.65% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โอสถสภา(listed)
โดย นาย นิติ โอสถานุเคราะห์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/10/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 16.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________