รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ต.ค. 2561 18:04:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (ธันวาคม 2561)
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC18DA
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PTTC18DA)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2561
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 500,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 22
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.91
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 29.630959
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 14 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2561
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 183
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : วันที่ 30 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2561
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 28 พ.ย. 2561
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 14 ธ.ค. 2561
วันที่ขอขึ้น SP                    : วันที่ 28 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสภาพ                     : 14 ธ.ค. 2561

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้