รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ต.ค. 2561 18:03:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2561)
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC21NB
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTC21NB)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2564
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 4,200,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 6
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 3.50
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 17.643836
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2561
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 184
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 01 พ.ย. 2561
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 30 ต.ค. 2561
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 15 พ.ย. 2561

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC20NA
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (PTTC20NA)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2563
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 22,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 10
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 4.75
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 23.945205
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2561
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 184
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 01 พ.ย. 2561
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 30 ต.ค. 2561
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 15 พ.ย. 2561

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC195A
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (PTTC195A)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2562
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 1,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 29
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.90
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 29.742466
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 20 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 19 พ.ย. 2561
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 184
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 06 พ.ย. 2561
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 02 พ.ย. 2561
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 20 พ.ย. 2561

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC195B
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 2/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (PTTC195B)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2562
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 15,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 13
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.10
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 25.70958904
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2561
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 184
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 01 พ.ย. 2561
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 30 ต.ค. 2561
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 15 พ.ย. 2561

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC195C
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 3/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (PTTC195C)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2562
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 10,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 13
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 5.10
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 25.70958904
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2561
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 184
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 01 พ.ย. 2561
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 30 ต.ค. 2561
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 15 พ.ย. 2561

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC215A
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTC215A)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2564
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 1,030,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 25
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 6.53
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 32.918356
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 23 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 22 พ.ย. 2561
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 184
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 09 พ.ย. 2561
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 07 พ.ย. 2561
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 23 พ.ย. 2561

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : PTTC21NA
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTC21NA)
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2564
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 10,000,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 8
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 4.00
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 20.164384
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 15 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2561
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 184
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 01 พ.ย. 2561
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 30 ต.ค. 2561
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 15 พ.ย. 2561

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้