รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ต.ค. 2561 17:22:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการบังคับคดีของศาลฏีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 036/2561  
              
                17 ตุลาคม 2561

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าการบังคับคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  จดหมายที่ ตล. 032/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561

บริษัทฯขอแจ้งตามหนังสือที่ ตล.032/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
ได้รายงานว่าวันที่ 14 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับประกาศจากกรมบังคับคดีฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีนี้รวม 4 นัด ดังนี้
  นัดที่ 1 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
  นัดที่ 2 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
  นัดที่ 3 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
  นัดที่ 4 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561
โดยในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ได้มีการขาดทอดตลาดทรัพย์หลักประกันดังกล่าว ผู้ประมูลซื้อได้ในราคา 
8,914.07 ล้านบาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)       (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
    กรรมการ                กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้