รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ต.ค. 2561 18:46:00
หัวข้อข่าว
รายงานกระจายการถือ : TKN28C1812A
หลักทรัพย์
TKN28C1812A
แหล่งข่าว
MACQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานการกระจายการถือ DW              

เรื่อง                        : รายงานการกระจายการถือ DW
ชื่อย่อ DW                      : TKN28C1812A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท 
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2561 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
จำนวน DW ที่ยื่นคำขอจดทะเบียน (หน่วย)          : 135,000,000
วันที่รายงานการกระจาย                : 11 ต.ค. 2561
จำนวน DW ที่กระจายได้ (หน่วย)             : 211,500
% ของ DW ที่จดทะเบียน                 : 0.16
ราคาเสนอขายต่อหน่วย (บาท)              : 1
มูลค่า DW ที่กระจายได้                 : 211,500.00
วันซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์           : 12 ก.ค. 2561
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับ DW             : ไม่ครบถ้วน
สาเหตุที่การกระจายไม่ครบถ้วน              : เนื่องจากการซื้อขาย DW ในระยะเวลา 3 
เดือนนับตั้งแต่วันออกและเสนอขายสำหรับ DW รุ่นนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่มีการซื้อและขายคืนในระยะสั้น
ทำให้จำนวนหน่วยที่กระจายได้ ณ สิ้นวันมีจำนวนไม่ถึง 20 ล้านบาท หรือไม่ถึง 50%
ของจำนวนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด จึงทำให้การกระจายจำนวนหน่วย DW ไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายนพดล ดวงทิพย์เนตร
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้